שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת אימצו את המלצות "ועדת פריש" להרחיב את המטרות המזכות את העוסקים בהן בהכרה כ"מוסד ציבורי לפי סעיף "46 ואת התורמים להם – בהחזר מס ולפשט את הליכי ההכרה בהם.   ...
מהפך: רשם העמותות מעודד פעילות עסקית של עמותות וחברות לתועלת הציבור   מאיסור לעידוד: הנחייה חדשה של רשם העמותות במשרד המשפטים מצביעה על מהפך בכל הנוגע לפעילות עסקית של עמותות וחברות לת...
גבאי בית הכנסת נוסע לחו"ל, ואת הכרטיס ניתן לקנות רק באמצעות כרטיס אשראי. האם הדבר אפשרי? בטור הקודם עסקנו בהעברות כספיות מחשבון הבנק, וחתמנו באיזכור הנושא של שימוש בכרטיס אשראי בעמותה. טור זה י...
האם ניתן להעביר לעמותת בית הכנסת כספים באמצעות 'העברה בנקאית'? ועל מה יש להקפיד כאשר עושים שימוש בהמחאות? בטורי הקודם עסקתי בשימוש במזומנים ובהמחאות כאשר הודגש כי לא יינתן אישור לעמותה שמשלמת ה...
בטורי הקודם עסקתי בחובת השמירה על נכסי העמותה, באיסור לעשות בהם שימוש שאינו נכון, ובהשקעתם במקום סולידי ובטוח. בפרק זה אמשיך את הנושא הכספי ואגע הפעם באספקט של חשבון הבנק. בית כנסת הרשום כעמותה...
בשבוע שעבר עסקנו בנושא קניית רכב לעמותה, ותיארנו את התנאים הנדרשים לכך. דיון בנושא כזה מוביל אותנו הישר אל סוגית נכסיה של העמותה והמחוייבות לשמור עליהם. חוק העמותות קובע כי כל עמותה שבבעלותה רכ...
בטור הקודם סיימנו את נושא 'תרומות מישות מדינית זרה', אבקש להוסיף כי מדנה זרה כוללת: א. איחוד, אורגון או חבר של מדינות זרות. ארגון. ב. רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות. ג. רשות מק...
בגליון הקודם, עסקנו בניהול הפנקסים על התוספת השניה לחוק ותיארנו את חובותיה של עמותה שהמחזור השנתי שלה עולה או פחות מסכום של 750,000 ₪.    בטור זה אבקש לעסוק בעריכת הדו" הכספי כפי ...