הנני להביא לתשומת לבכם וידיעתכם כי בתקופה האחרונה, החל רשם העמותות ביישום הסמכות שהוקנתה לו עם כניסתם לתוקפם התיקונים בחוק העמותות ובחוק החברות לתועלת הציבור. עד כה נערכו ביקורות פתע בכעשר עמותות ש...
בטורי האחרון עסקתי בחלקה השני של סוגיית הלוואת כספים מעמותה לעמותה. בפרק זה אשלים את הכללים השייכים לנושא זה. בקצרה אזכיר כי נדרשים מספר תנאים כמו התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא מטרת רווח, מטרות ה...
בטורי הקודם עסקתי בנושאי הלוואות מעמותה לעמותה, וציינתי כי אשתדל לסיים אותו ברשימתי הנוכחית. פתחתי את מאמרי בכך שישנם לא מעט בתי כנסת שמתקשים 'לעמוד על רגליהם' והם מבקשים סיוע מעמותות של בתי כנ...
בטורי האחרון עסקתי במיזוג בין עמותות, הנובע ממקרים שונים. הזכרתי את התנאים הנדרשים לצורך מיזוג מן הסוג הזה, ונגעתי גם באיחוד 'תאגידים קשורים'. בטור הנוכחי אבקש להתקדם צעד נוסף, שאינו בלתי קשור ...
קוראי גליון 'מעט בית מקדש' הננו מודים לכם על שאלותיכם.   במענה לשאלה: "אם עמותה רוצה לבחור ועד חדש ורוב הציבור רוצים שלא העמותה תבחר את הועד אלא בחירות כלליות של כל ציבור, מה &...
בטורי הקודם עסקתי בסוגיית מיזוג עמותות. הסברתי כי בעקבות המיזוג של חברה א לחברה ב יחוסל התאגיד של חברה א. החובות כמו גם הזכויות עוברות לחברה ב. הסברתי גם כי האסיפה הכללית או הוועד חייבים לבדוק את מ...
בפרק הקודם סיימתי את נושא החזרי גמול, והצגתי את אפשרויות ההחזרים ליו"ר הוועד, או לחבר העמותה במקרים של הוצאות רכב, מכשיר נייד וכדומה. בפרק זה אבקש להתמקד בנושא רחב: העברת פעילות העמותה. לעת...
בפרק הקודם עסקתי בנושא העמדת רכב ליו"ר העמותה, וכגון שהוא נמצא בנסיעה לחו"ל עובר בית הכנסת. ציינתי שגם כאשר הדבר מותר, ברור כי יושב הראש רשאי להשתמש ברכב רק לצורך נסיעות השייכות למטרה אליה נשכר הרכ...