בטורי האחרון עסקתי במיזוג בין עמותות, הנובע ממקרים שונים. הזכרתי את התנאים הנדרשים לצורך מיזוג מן הסוג הזה, ונגעתי גם באיחוד 'תאגידים קשורים'. בטור הנוכחי אבקש להתקדם צעד נוסף, שאינו בלתי קשור ...
קוראי גליון 'מעט בית מקדש' הננו מודים לכם על שאלותיכם.   במענה לשאלה: "אם עמותה רוצה לבחור ועד חדש ורוב הציבור רוצים שלא העמותה תבחר את הועד אלא בחירות כלליות של כל ציבור, מה &...
בטורי הקודם עסקתי בסוגיית מיזוג עמותות. הסברתי כי בעקבות המיזוג של חברה א לחברה ב יחוסל התאגיד של חברה א. החובות כמו גם הזכויות עוברות לחברה ב. הסברתי גם כי האסיפה הכללית או הוועד חייבים לבדוק את מ...
בפרק הקודם סיימתי את נושא החזרי גמול, והצגתי את אפשרויות ההחזרים ליו"ר הוועד, או לחבר העמותה במקרים של הוצאות רכב, מכשיר נייד וכדומה. בפרק זה אבקש להתמקד בנושא רחב: העברת פעילות העמותה. לעת...
בפרק הקודם עסקתי בנושא העמדת רכב ליו"ר העמותה, וכגון שהוא נמצא בנסיעה לחו"ל עובר בית הכנסת. ציינתי שגם כאשר הדבר מותר, ברור כי יושב הראש רשאי להשתמש ברכב רק לצורך נסיעות השייכות למטרה אליה נשכר הרכ...
ברשימתי הקודמת עסקתי בהחזרי גמולים עבור השתתפות בישיבות לחברי הועד וליושב ראש, כמו גם לתשלומים עבור נסיעות בישראל ובחו"ל.   ציינתי שהעמותה רשאית לשלם לחבר הועד או ליושב ראש שיצא לחוץ ל...
בטורים הקודמים הזכרנו כי לחברי הועד יש זכות לקבל גמול עבור השתתפות בישיבה. כתבתי אז כי יו"ר הועד, חברי הועד וועדת ביקורת רשאים לקבל רק גמול עבור השתתפותם בפועל בישיבות. כמה הוא הגמול הזה? ישנה ...
בטורי הקודם עסקתי בשאלת הגמול השנתי ליו"ר הוועד וציינתי כי במקרים מסויימים רשאי יושב ראש הועד לקבל גמול שנתי של 300 אלף שקלים. בטור זה אבחן את נושא החזר הוצאות בהקשר להשתתפות בישיבות, בנוסף לגמול ע...