תפילה לחזן קודם שיתפלל

תפילה לחזן קודם שיתפלל

מספר שיח שמואל - הלכות שליח ציבור מאת הרב שמואל טולידאנו 

"יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, היה נא עמי ועם כל חזני ושלוחי עמך בית ישראל. הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, ידעם מה שישאלו. שלא יכשלו בלשונם, ושלא יכלמו בם שאונם, ואל יאמרו דבר שאינו הגון שלא כרצונך, ושלא יהרהרו בתפלתם מחשבת חוץ, ואל יחר גרונם. ותן להם אמיצות כח ובר לבב וכח להפליא על עבודתם, עבודת הקדש, מלאכת שמים, שלא יכשל כח הסבל. ואל יהיה להם רפיון ידים, וישלוט בהם יצר טוב, ואל ישלוט בהם יצר הרע. ותן בלבם אהבתך ויראתך לעמוד לפניך ולשרתך ולברך בשמך, ויהיה עבודתם לשם שמים בלב שלם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי, אמן כן יהי רצון". 

יהיו הדברים והצווים האלו על חיוב המוטל על החזנים. ותחילה נקדים דברי בעל "קצור שני לוחות הברית", מדפוס אמסטרדם (מס' חולין הנהגת חזנים, דף נ"ו, א'), וזה לשונו: שמעתי רמז גדול על מעלת שכר החזנים לשם שמים: ואם חס ושלום אין כוונתם לשם שמים, ענשם הרבה. כתיב (תהילים צ"ב, י"ג): "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון" וכו': צדיק כתמר יפרח סופי תיבות "קרח" כארז בלבנון סופי תיבות "חזן". אם כוונתו לשם שמים, יפרח כארז בלבנון, כלומר יעלה למעלה כארז בלבנון. וידוע (ע' קהלת יעקב ערך לבנון) שסוד 'לבנון' בגימטריה "'חקל', רמז לחל תפוחין, כידוע למארי קבלה שיזכו לראות פני שכינה. וגם 'חקל' אותיות 'חלק' שיהא לו חלק לעולם הבא. ואם לאו, יהיה כקרח, חס ושלום, ועליהם נאמר (ירמיהו י"ב, ח'): "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה". על כן ראוי לכל חזן להתפלל תפלה זו, שלא ישלוט בו היצר הרע המסית אותו למצוא חן בעיני הבריות לבד, ולבו בל עמו לשם שמים. ויתפלל תפלה זו קודם התפלה, ויכלול תפלתו עם כל חזני ישראל, כדי שתהיה תפלתו תפלת רבים, שמקובלת ביותר: 

באדיבות האתר "לשמוע אל הרינה ואל התפילה"