תפילה זכה

תפילה זכה

תפילת וידוי הנאמרת בערב יום הכיפורים לפני אמירת "כל נדרי". "ואשרי מי שאומר אותה גם בשחרית". תפילה זו היא חשבון נפש של המתפלל ושיחה בינו לבין הקב"ה, שיש בה מן הוידוי ומן החרטה ונוגעת בנושאים שונים: בחירה, יצר הרע, שכר ועונש. בסיומה מובעת תקוה, כי ה' ירחם ויכפר על עוונות האדם ויטהר אותו מטומאתו ובקשה כי יקוים "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי". התפילה חוברה על ידי רבי אברהם דנציגר, בעלי "חיי אדם", בתחילת המאה התשע עשרה.