שיר של יום

שיר של יום

כינוי למזמורי התהלים, שהיו הלויים אומרים בבית המקדש לאחר הקרבת הקרבנות, והנאמר כיום בתפילה של כל יום.

לכל יום - שיר משלו, המכוון כנגד מאורעות אותו היום והקשור בבריאת העולם. כך, למשל, אומרים ביום הראשון "לה' הארץ ומלואה" (תהלים כד) כנגד בריאת העולם, שהיתה ביום זה; וביום הרביעי אומרים "אל נקמות ה'" (תהלים צד) כרמז לנקמה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בעובדי האלילים, המשתחוים לשמש ולירח, שנבראו ביום הרביעי בשבוע. יש קהילות שאומרים בהן בחגים מזמורים מיוחדים ל"שיר של יום", שיש בהם רמז כלשהו למהותו של היום.

המנהג לומר בכל יום את שירו, מקורו בתלמוד הירושלמי: מכיון שהתפילה נתקנה כנגד הקרבנות, יש לומר את השיר לאחר התפילה.