קדושה

קדושה

א. תפילה, הנאמרת בעת חזרת הש"ץ על תפילת שמונה עשרה. נהוג לומר את התפילה בקול וברגש, שכן כלולה בה קריאת המלאכים זה לזה: "קדוש, קדוש, קדוש ה' צבא-ות, מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיה ו ג). עונים על קריאה זו: "ברוך כבוד ה' ממקומו" (יחזקאל ג יב).

ב. "קדושה דישיבה" - תפילה שאומרים בתפילת "יוצר" יום יום בשחרית לפני "קריאת שמע", כשהמתפללים יושבים.

ג. "קדושה דסדרא" - סדר קדושה הנאמרת ב"ובא לציון גואל" בסוף תפילת שחרית של חול, במנחה לשבת ובתפילת ערבית של מוצאי שבת. והסביר אבודרהם: "מה שתיקנו סדר קדושה בסוף התפילה - בעבור עמי הארץ המאחרים לבוא לתפילה".