מנין

מנין

עשרה יהודים בני מצוות, כלומר - בני 13 שנה ויום אחד ומעלה. הם יכולים אפוא להצטרף יחדיו לשם תפילה בציבור ולקיים מצוות נוספות, הדורשות את נוכחותם של עשרה אנשים לפחות, כגון קריאה בספר תורה, קידושין, ברכת אבלים. באגדת התלמוד מרבים לספר בשבת התפילה בציבור דוקא, ואמרו: "עשרה שמתפללים - שכינה שרויה ביניהם, שנאמר: אלהים נצב בעדת א-ל" (ברכות ו.)

המקור למספר זה של אנשים דוקא נלמד מן הכתוב (ויקרא כב לב): "ונקדשתי בתוך בני ישראל", ומפרשת המרגלים: "היבדלו מתוך העדה הזאת" (במדבר טז כא). כשם שבמרגלים מנתה ה"עדה הרעה" עשרה אנשים, הוא הדין בכל "דבר שבקדושה", הדורש לפחות מנין אנשים.

לקיום המנין חשיבות להדגשת העדה, השבטיות וה"ביחד", ויש להרחיב זאת בפני חוגים לא דתיים.