התפללו על החולים הזקנים והחלשים בבית הכנסת

חודש אייר הבא עלינו לטובה הינו נוטריקון "אני ה' רופאך".

חודש זה על פי מקורות חז"ל מסוגל לרפואה שלמה, ויש שאומרים שגשם (המלקוש) שיורד באייר מסוגל בשתיתו לרפואה.

המעיין ימצא שב"ברכת רפאנו" שהוא אחד משמונה עשרה התפילות שתקנו חז"ל בתפילת העמידה, אנו מבקשים על עצמנו רפואה שלמה.

אחת השאלות שנשאלות, מדוע תיקנו חכמנו לבקש רפואה על כללות בני האדם ואפילו שהם בריאים? ועוד יותר יקשה שהלא אנו חותמים בשם ומלכות והיא נראית כתפילת שווא חס וחלילה, הייתכן?

אלא שההסבר הפשוט הוא שלעולם יתפלל אדם על כל צרה שלא תבוא, וזאת מבחינת 'לעולם יקדים אדם תרופה למכה'.

הקדמת רפואה למכה כבר נלמדת מיעקב אבינו כמו שמסביר הרב פילבר. הפעולה הראשונה שעשה יעקב כשירד למצרים היתה: "ואת יהודה שלח אל יוסף להורות לפניו", כמו שפירשו במדרש (ב"ר צה): "מהו להורות? להתקין לו בית תלמוד שיהא מורה שם תורה, שיהיו השבטים קורין בו את התורה, ללמדך שבכל מקום שהיה הולך היה עוסק בתורה, כשם שאבותיו היו עושין".

ובלשון אחרת במדרש (שם): "להתקין לו בית ועד, שיהא מורה בו דברי תורה, ושיהיו השבטים לומדים בו".

יעקב לא הסתפק במסגרות הלימודיות הרגילות שהיו מנוהלות עד כה ע"י שבט לוי, אלא שלח את יהודה להקים בית תלמוד איתן יותר והמפעל הזה שעשה יהודה בשליחות יעקב הועיל לישראל בעת השעבוד, כמו שאנו מוצאים בדברי פרעה שאומר: "תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר", ושאלו במדרש: מה הם "דברי השקר" שכה חשש פרעה מפניהם? "מלמד שהיו בידם מגילות, שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקב"ה הוא גואלן, לפי שהיו נוחין בשבת, אמר להם פרעה: 'תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר' - אל יהיו משתעשעין ואל יהיו נופשין ביום השבת" (שמו"ר פ"ה יח).

להתפלל על החולים בבית הכנסת

והמסר שלנו גבאי ורבני בתי הכנסת די בכל אתר ואתר, להתפלל על הבריאים שה' יתמיד בריאותם ושלא יעדרו מבית הכנסת ושיעורי התורה וכ"ש להתפלל על החולים, הזקנים והתשושים.

בצעירותי כשהייתי מתפלל בבית הכנסת 'כתר תורה' בחולון ,היה הרב יצחק דיין שליט"א מעטיר תפילות על יחידי הקהל ,וזה מנהג חזק! ויש לאמץ זאת  בכל בית כנסת, כי זה מראה שאיכפת לרב ולגבאי על כל יחידי הקהל.

דבר זה מחבר ומקשר בין כולם, וכך אני נוהג שנים רבות בבית הכנסת בו אני מכהן כרב.

ואחת העצות הנבונות שאפשר לאמץ, היא שבכל בית כנסת יהיה שלט עם כיתוב מתחלף, בו יהיו רשומים זקני העדה, החלשים והחולים הקבועים בבית הכנסת, וכל מי שיראה זאת יזכיר איזהו פרק תהילים לרפואתם, מדין ערבות.

ובפרט בימים האלו שמתו עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא, שכל תיקון לקלקול הזה יהיה כבוד בין אדם לחברו.

צאו וראו שרבי עקיבא אמר: מה דשנא לך לחברך לא תעביד וזה כל התורה כולה, ויתכן שאמר את זה לאחר שראה את קלקול תלמידיו בזה העניין, והבן.

ממקום קדוש זה אשגר למרת אמי פרידה בת שולמית תחי' ברכת רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי עמך ישראל.