די עם המכשירים המצלצלים בבית הכנסת

מדי שנה אנו פותחים את חודש חשוון בפרשת נח וזאת כדי ללמדנו כיצד להגיע לחוף מבטחים.

נאמר 'אלה תולדת נח,נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח' (ו,ט).

הס מלדרוש את נח לגנאי, הכיצד ניתן לדרוש צדיק זה לאחר שהתורה מעידה עליו כאלף עדים כי הוא 'צדיק תמים היה, ומתהלך את האלוקים' ?! רש"י על אתר מביא את  דברי רבותינו ז"ל: יש מרבותינו שדורשים את נח לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום, ע"כ. והדברים צריכים ביאור.

ראשית, צריך להבין שנח הוא היה האדם הראשון  והאחרון שזכה להיקרא במקרא בתואר צדיק, לעומת התואר תמים שהוצמד גם ליעקב אבינו ע"ה:  'יעקב איש תם יושב אוהלים'. מה עוד היה אפשר לדרוש מהמקרא שהיה צדיק 'בדורותיו' דווקא?! אלא 'בדורותיו' מלמד שנוח חי דורות הרבה ובכל זאת החזיק בצדקותו ובתמימותו בכל השנים בעבודת השם למרות שהיה בסביבה רעה המסוכנת מאוד מבחינה רוחנית.

באחת הישיבות שלמדתי בצעירותי, שמעתי פעם את אחד הרמי'ם שפרץ בהסבר לתלמידים את הפירוש רבותינו שדרשוהו לגנאי, בדרך מליצה אמר משמו כאשר הוא נעזר בגימ' של נח, ימח את היקום, והבן. לשון אשר צורבת לאוזן ולא העיז להעלות על הכתב אלא ברמיזה בלבד. עד היכן הרחיק מלכת החכם, והוא רחום יכפר.

ההסבר הפשוט שחז"ל רצו לומר, כי נח היה לכאורה צריך לעסוק יותר בקירוב רחוקים ולהציל את הדור, כפי שראינו שנהגו אברהם ושרה כנא' 'ואת הנפש אשר עשו בחרן'.  נח היה מכונס בתוך ארבע אמותיו וזאת בכדי שלא יפגע הוא ומשפחתו מהרוחות המנשבות באותם דורות מקולקלים. ואכן צדק נח במעשיו כי הדור היה כל כך מקולקל ובעל השפעה לרעה עד כי גם בעלי החיים ועוף כנף נתקלקלו והשחיתו.

התיבה שבנה נח מרמזת לנו, שלפעמים ישנם מצבים וזמנים שונים שראוי וכדאי לאדם לשמור על הסביבה הקרובה אליו ביותר, כי בחוץ יש מבול מסוכן.

זה לא סוד שהמבול הרוחני והמסוכן ביותר שיש בדורנו, הם הכלים הקולטים את האינטרנט, אם פעם היינו שואלים חרדי האם הוא מוכן להכניס טמבלוויזה הביתה הוא היה דוחף אותנו בשתי ידיו, היום עדין אין לו בבית טלוויזיה, שהרי מה יגידו עליו השכנים, החברים והרבנים... אבל להחזיק מחשב,פלאפון עם wifi  שקולט את כל המבול והמרעין בישין שברחוב המזוהם, זה יש ויש...

מה קרה לנו? כיצד היצר הרע הטיל את ההרס בנו? מה נדבר ומה נאמר? גם תירוצים של קיבלתי מהעבודה, לא יסייעו לאדם בבא יום הדין. נח היה איש צדיק תמים, לא רצה לדעת ולא ניסה להסתקרן מה קורה בעולם... מספיק היה לו לדעת את ארבע אמותיו ובכך הצליח להעלות את אשתו וילדיו בנותיו וחתניו אל חוף מבטחים. ועל אף שהם עצמם לא צויינו ע"י  התורה שהם צדיקים אלא שסביבת הצדיק הייתה להם לחומה ולמגן ביום זעם.

ובכלל מי התיר להכניס את המכשירים האלו לבית הכנסת? איך הצליח היצר הרע לחדור לתוך כותלי בית המדרש, לא מספיק להעמיד שלטים בכותלי בית הכנסת, חובה להעמיד מאן דהוא שיעמוד על המשמר יאיר ויעורר את הציבור.

ולצערי שמעתי באומרים לי שפסע הנגע בכמה מקומות שבאים אורחים עם פלאפונים בכיסים בשבת.. ועל זה היה דווה ליבנו. חובה על הרבנים והגבאים ונטורי קרטא לעשות פעולות בכדי למנוע את התופעה החדשנית הזו.

שמעתי פעם מאחד מגדולי המרצים שבעת היותו דורש לרבים בבית הכנסת היה הפלאפון מצלצל והרב המתין בדרשה עד שאותו אחד יקבל שכל ויכבה את הטלפון, אך איש לא נע ולא זע, הרב המשיך בדרשה והפלאפון בצלצלי שמע.. לא יכל הרב להתאפק וצעק והטיף והטלפון לא מפסיק.. עד שירד הרב מהבימה, ובהכניסו את היד לכיסו ראה שהפלאפון שלו הוא זה שצלצל.. לעג וקלס לסביבותינו.

חודש טוב ומבורך