מה מסוכן כל כך בסכסוך בין הגבאים בבית הכנסת?

 
פרק זה נכתב לאור סכסוך באחת העמותות אליו נתוודעתי בחודשים האחרונים. מלבד הסכסוך המצער גופו שוודאי אינו תורם לאווירה התקינה בעמותה ופוגע בפעולותיה, קיים כאן גם היבט משפטי, עליו אעמוד בהמשך, אך קודם כל אקדים מספר כללים כדי להבין היטיב את הבעייתיות בסכסוכים המתרחשים לצערינו לא מעט. ובינינו בבית הכנסת של מי מן הוקראים לא התרחשו סכסוכים קשים בין החברים?
 
ניצול נכסי העמותה לצורך קידום מטרותיה
אחד מחובותיה של העמותה, של כל עמותה, הוא לדאוג לניצול מירבי של כל הנכסים לצורך קידום המטרות. כספי העמותה, הנכסים שלה, גם אלו שאינם פיזיים כמו מוניטין, צריכים להיות מנוצלים באופן מלא לצורך קידום מטרות העמותה.
 
ישנם עמותות 'עשירות', בעלות נכסים רבים, ולמשל דירות אותם הם משכירים ברחבי העיר. אסור להשקיע את הכספים העולים ממשאבים אלו בפרויקטים או במטרות שאינם חלק מן המטרות המוצהרות של העמותה.
 
יוצא דופן הם כספיים ייחודיים, כלומר כספים שניתנו למטרה לצורך מטרה מסויימת. למשל, בית הכנסת מפעיל ספרייה מרכזית וגמ"ח הלוואות והוא מצהיר כי מפעלים אלו הן מטרות העמותה. והנה קיבל בית הכנסת תרומה שהותנתה בכך שתיועד לבניית מקווה טהרה בסמוך לבניין בית הכנסת. אסור לגבאים להשתמש בכסף לכל מטרה אחרת גם אם היא אחת ממטרות העמותה כמו גמ"ח ההלוואות או הספרייה המרכזית, אלא עליו לייעד את הכספים לבניית מקווה הטהרה.
 
זו הסיבה שעמותה שצוברת נכסים רבים אך היא לא עושה בהם פעילות, לא תזכה לאישור ניהול תקין. העמותה אינה רשאית לטעון כי היא צוברת נכסים כדי שבעתיד היא תשתמש בהם, אלא עליה לעשות הכל כדי לקדם את מטרותיה של העמותה. יוצא מן הכלל מקרה בו אופי הנכסים או העמותה מאפשרים שמירה על הנכסים שיעמדו כקרן אשר פירותיה יחולקו בעתיד לזכאים, ולצורך העניין עמותה שהוקמה למען יתומים, שקרן הכספים ופרותיה תסייע להם בעתיד כאשר הם עומדים בפני פרק הנישואים בחייהם.
 
יוצא מן הכלל נוסף הוא כאשר ברור שהמשך פעילות העמותה מובטח רק באמצעות השקעת כספים לצורך קבלת ריבית למשל, אשר תסייע להמשך הפעילות בעתיד. במקרים כאלו על העמותה לאשר מדיניות כזו מראש, על ידי הוועד והאסיפה הכללית [ראה פרקים מיוחדים על כך], ולהבהיר לתורמים בעת מתן התרומה כי העמותה תפעל בצורה הזו בכספי התרומה.
 
סכסוך
כעת אגש לעניין אתו פתחתי. כאשר העמותה מציגה מצב של העדר פעילות היא תיפסל ולא תזכה לאישור ניהול תקין. כאמור עד כה, העמותה צריכה לדאוג לניצול מירבי של כל הנכסים לצורך קידום המטרות.
 
בעת סכסוכים לצערינו הרב, קורה לא אחת שנוצא 'שיתוק' בפעילות העמותה. מאבקי הכח והשליטה לא מאפשרים כל יוזמה או צעד בכיוון החיובי ובמקרים כאלו העמותה עלולה להיפסל, אלא אם כן תוכיח נכונות לנקיטה בצעדים אשר יאפשרו לה לתפקד.
 
זו הסיבה שסכסוך, מלבד הבעייתיות הכרוכה בו, עלול לפגום בניהול התקין של העמותה ועלול להביא אף לפסילתה.