איך בוחרים שם לעמותה?

איך בוחרים שם לעמותה? ממה כדאי להיזהר? רו"ח סנדרוביץ בטורו על כללי עמותות
 
הטור האחרון שעסק בנושא עיון במסמכי העמותה סיים למעשה את חלק כללי הביקורת לניהול תקין ויעיל של עמותה. בפרק הבא אגע בנושא רלוונטי הנוגע לכל בית כנסת ולכל עמותה: שם העמותה.
 
העמותה רשאית כמובן לבחור את שמה, ולמשל 'בית הכנסת אהל אברהם', אך משעה שהיא בחרה את שמה עליה להשתמש בשמה המלא כפי שהוא מופיע בתעודת הרישום, ללא כל השמטות או הוספות. הוראה זו מופיעה בסעיף 8א לחוק העמותות.
 
כמו כן מחוייבת העמותה לרשום את השם הזה בכל מסמך, שילוט, או פרסום היוצא מטעמה. מה קורה כאשר העמותה מקדמת פרוייקט מסויים, ולמשל בית הכנסת מבקש להוביל פרוייקט של תרומות למען נזקקי הקהילה והוא מבקש להזדהות בשם אטרקטיבי יותר, ולדוגמא – עזרת אביונים וכו'? התשובה שדבר זה אסור בהחלט ופעולה כזו מהווה עבירה על חוק העמותות. כל עוד נערכת הפעילות במסגרת העמותה חייבים אנשיה לרשום את שמה המלא כפי שהוא מופיע בתעודת הרישום כנ"ל.
 
ע"ר
כפי שבוודאי הבחינו רבים, מופיע בדרך כלל המילה "ע"ר" לאחר שמה של העמותה. מה פירושה של מילה זו? אלו ראשי תיבות של 'עמותה רשומה'. בסיום שם העמותה צריך לכתוב את המילים 'עמותה רשומה', או ע"ר, או רק את המילה 'עמותה'.
 
למרות דרישה זו רשאית העמותה לצייר לוגו שלא יכלול את המילים 'ע"ר'. במקרה כזה צריכה העמותה לדאוג שבמסמכיה יופיע – מלבד הלוגו, שמה של העמותה באותיות ברורות. צריך להימנע ממצב בו הלוגו מופיע באופן בולט ואילו שמה של העמותה מודפס באותיות קטנות ושוליות ביחס ללוגו.
 
כללים נוספים
אין לבחור בשם זהה או דומה לתאגיד אחר, או לשם שהוצע בבקשות רישום קודמות. גם אם מדובר בעמותה שהתפרקה אין להשתמש בשמה כל עוד לא עברו שנתיים מיום פירוקה.
 
אין לרשום עמותה בשם שעלול להטעות את הציבור. כמו כן אין לרשום שם שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
 
אין לציין את המילים – עירוני, ממלכתי, ממשלתי, כאשר אין אישור ממשרד הפנים והמדינה אינה שולטת בעמותה.
 
באופן כללי צריך להקפיד לא לעשות שימוש במילים השייכות לאיגודים ומועצות, ולמשל המילים בית ספר גבוה, או פקולטה אינן יכולות להיות חלק משמה של העמותה ללא אישור מאת המועצה להשכלה גבוהה.
 
בבית כנסת צריך תמיד להוסיף את שם היישוב בו קיים בית הכנסת, ולמשל 'בית הכנסת אהל אברהם ברמלה'.
 
המלצה: כאשר מגיעים לרישום העמותה כדאי להגיע עם מספר שמות אפשריים לעמותה. מספר ההצעות ימנע מצב בו הרשם מחזיר את מסמכי הרישום לצורך בקשת שמות חילופיים.
 
מטרת העמותה
שם העמותה צריך לכלול את מטרת העמותה. ולצורך העניין בית כנסת לא יוכל לרשום שם כמו 'איגוד זהירות בדרכים' וכו'. אם לבית הכנסת מספר מטרות, ניתן להזכיר בשם העמותה רק מטרה אחת.
 
בפרק הבא אתחיל לנגוע במטרות העמותה.
 
חודש טוב ומבורך.