האם ניתן להשתמש בשם אחר לבית הכנסת מזה הרשום במסמכי העמותה?

שאלה

רציתי לדעת האם לעמותה לדוגמה שלנו ששמה הינו: "היכל רמות בנימין יהודה" יש אפשרות לקרוא לבית הכנסת בשם: "שערי אדגר"?

כמובן, שבקבלות ובכול המסמכים מול מוסדות השם הוא שם העמותה, האם זה חוקי לפי תקנון העמותות או שיש לפעול בדרך אחרת?

 

תשובת רו"ח מנחם אקרמן

לפי הוראת סעיף 8א לחוק העמותות, על עמותה להשתמש בשמה המלא כפי שהוא מופיע בתעודת הרישום, ללא כל השמטות או תוספות. שם העמותה צריך להופיע על כל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעם העמותה בהתאם לדרישה זו. אסור לעמותה להשתמש בשמות חלופיים במסגרת קידום פרויקטים שונים.

בסיום שם העמותה יש להוסיף "(ע"ר)" או "עמותה" או "עמותה רשומה".

בהזדמנות זו אבקש לרענן ולהעלות דגשים לרישום גופים המנהלים גמ"חים כעמותות.

לאור הדרישות מבנקים בישראל בעקבות הסכם בין ישראל לארה"ב בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום FATCA, ולאור הסכמות שעמותות וחברות לתועלת הציבור שהן מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה ייחשבו כעומדות בהסכם, להלן הנחיות מטעם רשות התאגידים לגופים המנהלים גמ"ח המבקשים להירשם כעמותה או כחברה לתועלת הציבור:

1. יש לקרוא את ההנחיות הכלליות החלות על בקשות לרישום עמותות המופיעות באתר רשות התאגידים.

2. במסגרת הבקשה לרישום - יש לרשום את ראשי התיבות "גמ"ח", את המילים "גמילות חסדים" או מילים אחרות המשקפות את המטרות ואת הפעילות המתוכננת בשם המוצע. יש להציע יותר משם אחד מפני שלעיתים שם מוצע כבר תפוס על ידי תאגיד קיים או דומה עד כדי להטעות לתאגיד קיים. כמו כן, מומלץ לבדוק אם השם הרצוי או שם דומה לו כבר קיים לעמותה או לחברה לתועלת הציבור קיימת. ניתן לבדוק זאת בעמוד הצפייה בפרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור של רשות התאגידים, או באתר הגיידסטאר.

3. כדי לקצר את זמן הטיפול מטעם הרשם, מומלץ לאמץ את התקנון המצוי הנמצא בתוספת הראשונה של חוקהעמותות התש"ם – 1980.

יש לציין זאת בסעיף 5 של הטופס בקשה לרישום עמותה הנמצא באתר רשות התאגידים – רשם העמותות. זמן הטיפול בבקשות שיוגשו תוך אימוץ התקנון המצוי יהיה קצר בהרבה מזמן הטיפול בבקשות שיוגשו עם תקנון מיוחד שנוסח מטעם המייסדים.

הנני עומד לרשותכם בכל שאלה וענין,

בברכה,

מנחם מ. אקרמן רו"ח

מייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 03-9347618

הנ"ל כמידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או מתן חוו"ד.