טיפים ארגוניים לחודש אייר

קריאת זוהר ללא הבנת המילים
כידוע דברי חז"ל אודות מעלת קריאת ולימוד הזוהר והוא בעל ערך רב ויש אומדים אותו בפי אלף מלימוד התורה.
 
וכבר כתבו חכמינו שלימוד הזוהר הוא חובה לכל אדם והמתמיד בזה בזוהר היומי יש לו מזה תועלת ותיקון לנשמתו.
 
והאמת היא, שגריסה גם בלי להבין פירוש המילים ויש דעות הסוברים שאפילו קורא בשגיאות - נרצה לו ועולה לו כמתקן בעולמות העליונים.   הזוהר הוא לא רק ליודעי ח"ן, אלא ניתן לכלל העם, ובפרט גברים, ואין לו תוקף וזמן מסויים, אלא כל ימות השנה זמנו ביום ובעיקר בלילה ובשבתות וחגים. ומי שזוכה להקהיל חבורות שקוראים יחד בזוהר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. ובפרט אם יש חכם לב שיודע ומבין ויש לו כושר הסברה יצא שכרם מרובה מאוד עד אין שיעור. וכבר סידרו בכמה הוצאות דף היומי לזיכוי הרבים ואשרי חלקם. ואמנם ישנם עדות ואנשים שבדור הזה שנמנעו לקרוא את ספר הזוהר מסיבות כאלו ואחרות, ונודע בשערים שישנם מהעדה התימני (המכונים דרדעים) שחשבו שהזוהר הוא לא לכל אדם או שבשביל שאין ראיה מהרמב"ם לקרוא בו אז נמנעו בו, והביאו ראיה לכאורה שהרמב"ם לא הזכירו. אך האמת והצדק לא עימם כי כבר ידוע ומפורסם הדבר שהזוהר וכתביו התגלו לאחר זמן הרמב"ם כך שהרמב"ם יתכן שלא ראה את כתבי הזוהר ואם היה רואה בוודאי היה מדבר בעד, ומי כמו הרש"ש התימני מתלמידי האר"י ז"ל שלמד ולימד זוהר ותורת האר"י והח"ן.
 
ולכן ואין מקום להתבלבל וראוי ונכון לכל בעל נפש לגרוס כל יום פרק זהר לפחות ואפילו אם אינו מבין ומובטח לו שאם יתמיד בסוף גם יזכה להבין ולהנות מאור הזוהר.
 
ל"ג בעומר: מדורות ליד בתי הכנסת, ונסיעה משותפת למירון
ראשית צריך להבין מהו הענין בהדלקת מדורות בל"ג בעומר. ישנם מקורות והסברים שונים אודות המנהג שנהגו להדליק מדורות והטעם הנפוץ הוא שמרגע גילוי הזוהר האיר העולם בחכמה זו שהייתה גנוזה ומוסתרת  עד שבא אליהו הנביא וגילה לרשב"י ולכן לזכר זה מדליקים מדורות ולא רק נרות כדי להאיר טובא . וראוי להמשיך במסורת אך חובה להיות זהירים עוד יותר למצוות התורה כגון ונשמרתם מאוד לנפשותכם, לדאוג שיהיה הכל באזור בטוח, ולא תחת חשמלים או אזורים דליקים  כמו תחנת דלק וגז  וכד', וחובה שיהיה מטף או מים רבים בהישג, והכל באישור העיריייה והכבאות המקומית ולבל תצא תקלה ח"ו.
 
בעניין הנסיעה כבר הביעו דעתם גדולי ישראל שלא לנסוע לשם באותו היום כי רבו הפרצות  רח"ל, וחכם מבין שכל מי שעושה לעלוי נשמת הצדיק הוא מגו עליו די בכל אתר ואתר.
 
פעילות סביב לג בעומר ברמה הקהילתית
ג. אין ספק שאם יחברו הקהיולת ויעשו כולם אגודה אחת, וישמיעו שירים ויברכו על מטעמים בלילה זה, ישנה תועלת רבה ובפרט אם ישתתף החכם שבניהם ויספר משבחי רשב"י,  וכבר אמר חז"ל ברוב עם הדרת מלך. אך להסיר מכשול מפני הילדים לבל יישארו מאוחר לבד מפני  הסכנה ושומר נפשו ירחק.
 
התארגנות בל"ג בעומר שחל במוצ"ש
כשחל ל"ג בעומר במוצ"שק לעיתים אחינו הרחוקים מתורה אינם מבינים שלאסוף קרשים לפני צאת השבת ובפרט להדליק הוא עוון פלילי רח"ל, ולכן על פרנסי הקהילה וגבאיה לדאוג לפרסם את הדבר שלא יבואו לידי איסור שבת שאינו דוחה מנהג, ואשרי מי שחננו הקב"ה בפה מתוק שיכול להסביר יפה מתוך אהבת הזולת.
 
מדורות בראשון בערב כדי למנוע חילול שבת
אומנם כבר הקדמנו ואמרנו שיש מנהג קדום להדליק מדורות לכבוד התנא רשב"י, אך אין כאן מצווה, ולכן אם לא מסתדר להדליק ביום ההילולא אז מספיק נרות שמן בביתו או בבית הכנסת לכבודו, ואין כאן תשלומים או נדבה והבן.
 
ילדים הסוחבים עצים בעגלות סופר 
כידוע, לא נתפס דור המבול אלא על הגזל יותר מאיסורי העריות שנא' בהם יהרג ואל יעבור, כי הקב"ה שונא גזל ולכן אין שום היתר לקחת עגלות סופר או קרשים מאחרים בטענת זיכוי בעל העגלה או הקרש במצווה לכבוד התנא, אלא עוון בידם וכבר אמרו חז"ל "גזל קופץ בראש".
 
מי יתן לזכות התנא האלוקי רשב"י תעמוד לנו למגן וצינה וזכותו תרגום להחיש את הגאולה בקרוב ממש אכי"ר.
 
המדור נערך על ידי ר'  אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.