מה קורה כאשר לעמותת בית הכנסת מתמנים שני אחים?

בטורים האחרונים עסקנו בסוגיות של 'ניגוד עניינים' כאשר חברי ועד עמותת בית הכנסת מבקשים להעסיק את בן משפחתם ולקבל ממנו שירותים בשכר.

כפי שהסברתי אם קרובי המשפחה הינם של חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר הדבר אסור בהחלט. אולם באשר לחברי הועד נקבע כי כעקרון לא יועסקו בעמותה בשכר יותר מ- עשרה אחוזים עובדים שהם קרובי משפחה של חברי ועד, וכן, ולחילופין, לא ישולם למעלה מ- עשרה אחוזי שכר שמשולם על ידי העמותה לקרובי משפחה למעט מקרים חריגים בהם אופי העמותה יצדיק חריגה מכלל זה.

נקודה חשובה שעליה 'דילגתי' בטורי הקודמים היא שאלת ניגוד העניינים בתוך הוועד או בתוך וועדת הביקורת, ולצורך העניין האחים כהן משמשים האחד בוועד הביקורת והאחר כחבר וועד, האם הדבר אפשרי?

ובכן לאור קביעת חוק העמותות כי חבר ועד לא יכהן במקביל כחבר ועדת ביקורת, שמטרתה מניעת ניגוד עניינים בין הוועד לוועדת הביקורת נקבע כי כעיקרון לא יכהן בוועדת הביקורת קרוב משפחה מאותו חשש של ניגוד עניינים.

יש בזה כמובן היגיון, וועדת הביקורת אמורה לבקר את פעולות הועד [אזכיר: האסיפה הכללית חייבת לבחור ועדת ביקורת או גוף מבקר. גוף זה יכול להיות רואה חשבון או כל גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות].

אזכיר חוק נוסף הרלוונטי לנושא זה: אדם הנותן שירותים בשכר לעמותה שלא עקב תפקידו כחבר ועדת ביקורת, אינו יכול לכהן כחבר ועדת ביקורת בעמותה. מה זה מתן שירותים? כפשוטו. כל שירות כקבלן כאשר הוא מקבל על עבודתו תמורה נחשבת לניגוד עניינים כאשר הוא משמש גם כחבר ועדת ביקורת. כלל זה כולל גם איסור תשלום על ידי חברת בת שבשליטת העמותה. מכאן ניתן להבין מדוע יש איסור לקרבה בין חבר הועד לחבר ועדת הביקורת.

ישנם עמותות בהם יש רק שני חברי ועד. בית כנסת קטן לצורך העניין או כזה שרוב חברי הועד עזבו או נפטרו לצערנו ושני חברי הועד הנותרים לא מינו חברים נוספים.

כזכור ועד יכול למנות גם שני חברים, ומכאן עולה השאלה האם הם יכולים להיות בני משפחה מדרגה ראשונה? התשובה שלילית. היתר כזה ירוקן את הדרישה למינימום של שני חברי ועד. כאשר מדובר בשני אחים למשל או בבעל ואשה הרי שלמעשה לפנינו חבר ועד אחד...

כאשר ישנם יותר משני חברים בוועד או בוועדת הביקורת רוב חברי ועדת הביקורת לא יהיו קרובי משפחה בדרגה ראשונה ביניהם וזאת כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים בין האינטרסים המשפחתיים לבין האינטרסים של העמותה וכן כדי לא לרוקן מתוכן את דרישת מספר החברים.

אפשט כפי שאני נוהג לעשות.

לבני משפחת כהן עסק מצליח של מזגנים – מזגני כהן. בני המשפחה שנהנים מרווחה כלכלית החליטו להקים בית כנסת שאותו רשמו ברשם העמותות. מותר לבני המשפחה שאינם מדרגה ראשונה להיות חברי ועד ולצורך העניין בני דודים ממשפחת המזגנים המצליחה יכולים להיות חברי ועד.

אולם עליהם להקפיד שהם לא יחצו את רף 50 האחוזים מכלל חברי העמותה. אם חברי הוועד הינם 9 אנשים מותר לבני משפחת כהן להציע ארבעה נציגים.

לסיום אציג שוב את כלל האצבע ביחס לניגוד עניינים: כאשר עיסוקו של אדם יוצר מצב בו קיים חשש ממשי כי לא יבצע תפקיד כלשהו בעמותה כנדרש לטובת העמותה, על העמותה להימנע מלאפשר לאותו אדם לבצע תפקיד זה.

כלל זה נדרש לעמוד בראש רשימת הקריטריונים של כל חברות בעמותה ומתן שירותים לה.