האם אוכל למנות את אחי לגנן בית הכנסת? קירבת בני משפחה וניגוד עניינים חלק ב'

בטור האחרון נגענו בנושא של קירבת משפחה, והצגנו את השאלה מי רשאי להיות חבר עמותה.

בטור זה נבקש להרחיב מעט בנושא החשוב הזה שאגב, מאד רלוונטי בעמותות שונות בפרט אלו של בתי כנסת, בהם בני משפחה שהקימו בית כנסת כמפעל חיים, רוצים מטבע הדברים שבני משפחתם עליהם הם סומכים ובעיניהם הם נאמנים יאיישו את התפקידים החשובים.

ובכן חוק העמותות מזכיר אולי את המובן מאליו, אולם בכל זאת הוא ראוי להיזכר: עמותה הרוצה להעסיק עובד או להתקשר בחוזה עם קבלן עצמאי, צריכה להתחשב בהתאמת העובד או הקבלן לביצוע העבודה מבחינת כישוריו, הידע שלו, מוכנותו לבצע את המטלות הרלבנטיות וכו'.

מכאן נגזרת קביעה נוספת אולי גם מובנת מאליה כי טרם העסקת העובד, ובהתחשב בתנאי ההתקשרות, סכומה ומהותה, על העמותה לתת הזדמנות למציעים להציע עצמם בתנאי שוק חופשיים. יצוין כי אין הכוונה לכך שהעמותה תהא מחויבת בקיום הליך מכרזי, אלא אם הדבר מתחייב מנסיבות העניין, מאופי העמותה ומאופי ההתקשרות.

כך גם כאשר עמותה מזמינה שירות או מוצר מספק, עליהלבדוק האם מבחינת המחיר, האיכות וכו', המדובר בהצעההטובה ביותר שבאפשרות העמותה לקבל.

עקרונות אלו תקפים מיוחד מקום בו העמותה הינה גוףדו-מהותי, כלומר, עמותות המספקות שירות חיוני לציבור בהיקפים משמעותיים, ואם נתרגם את זה לעניינינו עמותת בית כנסת שמעניקה שירותים לחבריה כמו מקווה טהרה, ולהבדיל חברא קדישא וכן הלאה.

יצוין כי אמנם אין בחוק העמותות קביעה מפורשת באשר למגבלות של קרבת משפחה אולם חוק העמותות קובע על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה, מינהל תקין מחייב העסקת עובדים על פי אמות מידה אובייקטיביות ותוך התחשבות בטובת העמותה ולא על פי שיקולים של קירבה משפחתית.

כמו כן בנסיבות מסוימות, תשלום שכר לקרוב משפחה של חבר ועד בין במסגרת העמותה ובין במסגרת תאגיד בת שבשליטת העמותה עלול להיחשב לעקיפה של סעיף 33(א)2 לחוק הקובע כי לא יכהן כחבר ועד או כחבר ועדת ביקורת מי שנותן לעמותה שירותים בשכר שלא כחבר ועד או כחבר ועדת ביקורת. אבקש להסביר: חבר ועד של בית הכנסת אינו יכול להיות זה שנותן לעמותה שירותים בשכר. אם קרובו מקבל עבודה – למשל ממונה להיות הגנן של גינת בית הכנסת - על רקע קירבת המשפחה שלו לחבר הועד [אחיו] נחשב הדבר שהוא קיבל והוא עובר על החוק.

האם פירוש הדבר שאסור לגמרי להעסיק קרובי משפחה?

כפי שהסברתי גם בטור הקודם אם קרובי המשפחה הינם של חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר הדבר אסור בהחלט. אולם באשר לחברי הועד נקבע כי כעקרון לא יועסקובעמותה בשכר יותר מ- עשרה אחוזים עובדים שהם קרובי משפחהשל חברי ועד, וכן, ולחילופין, לא ישולם למעלה מ- עשרה אחוזי שכר שמשולם על ידי העמותה לקרובי משפחה למעט מקרים חריגים בהם אופי העמותה יצדיק חריגהמכלל זה.