אתם שואלים רואה החשבון משיב: צעדים ראשונים ברישום עמותה

 

לכבוד 'איגוד בתי הכנסת' שלום:

אנו בשלב תהליך רישום העמותה, נשמח להתייעץ כדי להבין כמה דברים בתהליך-

למשל- כמה חברים צריכים להיות רשומים ברישום? האם צריך עו"ד במהלך חתימות/ הרישום?

מה עושים לגבי מען העמותה כאשר בית הכנסת עוד לא ברשותנו?

לכבוד גב' ד. שלום

במענה לפנייתך אל איגוד בתי הכנסת העולמי בהתייחס להליך רישום עמותה לניהול בית כנסת. הנני מתכבד להציג להלן דגשים בעניין זה כמפורט:

 

רישום העמותה-יש למלא טופס בקשה לרישום עמותה. טופס מקוון ניתן להוריד מאתר רשות התאגידים. להדפיסו ולהגישו לרשם העמותות.

טופס בקשה לרישום העמותה כולל בין השאר פרטים על שמות מוצעים של העמותה. מטרות. תקנון. ועוד'. הבקשה צריכה להיות חתומה ע"י כל המייסדים ומאומתת ע"י עו"ד. יש לצרף לבקשה קבלה בגין תשלום אגרה לרישום. (בהתקיים תנאים מסוימים ניתן לשלם אגרה מופחתת).

ככלל מומלץ כי מס' החברים המייסדים של העמותה יעמוד על לפחות שבעה חברים.

 

שם העמותה -בבקשה לרישום עמותת בית כנסת יש להוסיף לשם המוצע את שם היישוב בו יוקם בית הכנסת וכן לכלול בשם המוצע את המילים בית כנסת. 

 

מען העמותה- לציין ככתובת העמותה את הכתובת בו מתנהל בית הכנסת או לחילופין כתובת מפורטת אצל אחד מהמייסדים. כתובת יכולה להיות גם אצל עו"ד או רו"ח העמותה.

 

תקנון העמותה -באפשרות המייסדים לאמץ את התקנון המצוי. לחילופין תקנון אשר חובר ע"י מתפללי בית הכנסת. לחילופין: רשם העמותות גיבש תקנון מומלץ לעמותות בתי כנסת!. בכל מקרה חשוב להוסיף לתקנון את הסעיפים הנדרשים לצורך רישום העמותה בהמשך במע"מ כמלכ"ר ובמס הכנסה כמוסד ציבורי.

 

רישום בית כנסת קיים כעמותה- יש לכנס אסיפה כללית של כל חברי בית הכנסת ולאשר את הנושאים כדלהלן:

·         אישור רישום בית הכנסת כעמותה.

·         בחירת חברי ועד של בית הכנסת. חברי הוועד יירשמו כמייסדים של העמותה. מומלץ למנות לפחות שבעה חברים. לאחר רישומה של העמותה ניתן לקיים הליך פרטני של קבלת                       המתפללים המעוניינים בכך כחברים בעמותה בהתאם לתקנון.

·         אישור שמות מוצעים לעמותה.

·         אישור מטרות העמותה.

·         אישור התקנון המוצע לעמותה.

 

רישום עמותת בית כנסת שנכון למועד הגשת הבקשה טרם הוקם בית כנסתו לא קיים מניין מתפללים-יש לצרף לבקשה הצהרה תומכת לנ"ל.

 

השלמת הליך ייסוד העמותה והיערכות להפעלתה- יש להשלים את ייסוד העמותה ברישומה במע"מ כמלכ"ר ובמס הכנסה כמוסד ציבור. ככל שהעמותה תעסיק עובדים או תמנה רב בית כנסת יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה.

יש לפתוח חשבון בנק ולהזמין פנקסי המחאות עם הכיתוב "למוטב בלבד". הזמנת פנקסי קבלות. גיבוש נהלי עבודה וברכת הצלחה ...

 

בהצלחה!

 

מנחם מ. אקרמן, רו"ח

ההסתדרות 16 פ"ת

03-9347618

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.