עמותת בית הכנסת מבקשת לשנות את מטרותיה, האם הדבר אפשרי?

בפרק זה נעסוק בעמותת בית כנסת שמבקשת לשנות את מטרותיה ואפילו את שמה.

דבר זה יכול להתרחש כאשר למשל העמותה קיבלה תרומה גדולה מנדיב, המבקש כי היא תשנה את שמה לשמו של אי מי מיקיריו, על מנת להנציחו.

ובכן האם הדבר אפשרי?

על פי חוק העמותות עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.

עם זאת יצוין כי החלטה זו טעונה רישום בידי הרשםעליו פרטו בפרקים הקודמים.

ומה באשר לשינוי מטרותיה של העמותה, ולצורך העניין שינוי מטרת העמותה מבית כנסת לבית מדרש, מישיבה לקרן גמילות חסדים?

מסתבר שהדבר אינו פשוט כל כך.

ראשית יש להדגיש כי כל שינוי מטרה של עמותה במטרה אחרת, וכן הוספת מטרה למטרות עמותה או גריעה מהן, יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית.

ההחלטה באסיפה הכללית תתקיים לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.

בנוסף, יש לזכור כי הליך זה עשוי להתקיים בתנאי שהמטרה קרובה למטרה שאותה היא מחליפה או למטרותיה האחרות.

לצרוך העניין החלפת בית כנסת בבית מדרש, ישיבה בכולל אברכים, ספרייה בחדר עיון וכן הלאה. מה קורה כאשר מדובר במטרה שאינה קרובה, ולצורך העניין החלפת בית כנסת במועדון ספורט [חלילה...], החלפת ישיבה באולם שמחות?

במקרה זה, כאשר סבר הרשם כי המטרה כאמור אינה מטרה קרובה – יודיע על כך לחברה, והיא תיאלץ לבקש אישור מיוחד מבית המשפט.

יצוין כי הרשם נדרש שלא לאשר כל שינוי אלא אם כן שוכנע בנסיבות כי העניין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות העמותה, לפעילותה לפני השינוי, ולמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לצורך השינוי.

דוגמא: בית הכנסת החליט להפוך לכולל אברכים. האם יש ביכולתו לעמוד בכך? האם התקציב שלו היה מאוזן קודם לכן? למה התבקש השינוי? במה בא לידי ביטוי השינוי? [בכולל גם מתפללים למשל כך שהשינוי לכאורה לא קרדינאלי].

במידה והרשם הודיע כי לפי דעתו המטרה אינה קרובה למטרה שאותה היא מחליפה, ואז כאמור בית המשפט נדרש להכריע, הרי שבית המשפט יחליט בבקשה לשינוי מטרות של עמותה לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו.

גם פה, כמו במקרה של הרשם, בית המשפט לא יאשר שינוי מטרות אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות העמותה ולפעילותה לפני השינוי, ובתנאים ובהסדרים שיקבע.