אופני תשלום במס"ב: איך זה בדיוק עובד? חלק ב

בטור הקודם עסקנו בתשלומים באמצעות מס"ב – מערכת סליקה בנקאית. ברשימה זו נשלים ב"ה את הנושא קודם שנעבור לנושא חדש.

כפי שציינו, הכניסה למערכת המס"ב מחייבת שימוש במיני קי יעודי בשילוב סיסמא, על מנת להעלות את הקובץ עם הוראות התשלום למערכת המס"ב. הקובץ נשלח לביצוע התשלום לאחר אישור של מורשי החתימה בחתימה דיגיטלית, כפי שנקבע על ידי הארגון.

להלן קביעת הנוהל לצורך שימוש במס"ב.

א. קביעת שני מורשי חתימה לשם ביצוע תשלומים במס"ב.כלומר, השימוש במערכת הזו דורש את קיומן של שתי חתימות לפחות לשם אישור הוראות התשלום המפורטות בקובץ המרוכז [כגון מהות התשלום, זהות המקבל וכד'] לשם העלאת הקובץ למערכת המס"ב ולשם שליחתו לביצוע באופן ממוחשב.

ב .הקפדה על הפרדת תפקידים בין הנהלת החשבונות לבין מבצע התשלום.

ג. הגדרת חשבון המערכת הסליקה הבנקאית  - כך שמחייב את כל אחד ממורשי החתימה להכנס לתוכנה ולאשראת הקובץ ואת ביצוע העברה כאשר הקובץ יועבר לביצוע התשלומים רק לאחר שסבבהחתימות המלא הסתיים.

ד. אין להאציל סמכות חתימה או להעביר את הסיסמא למי שאינו מורשה החתימההפורמלי ואין להעביר את המיני קי לאחר. כרטיס חתימה דיגיטלי יונפק רק ולכל אחדממורשי החתימה.

ה. תוכנת המס"ב תותקן במחשבים של מורשי החתימה בלבד או במחשבים שזמיניםלשימושם.

ו .קביעת נהלי השמירה על כרטיסי החתימה.

ז.על מורשה החתימה לבצע בדיקה אקטיבית של הוראות התשלום תוך בחינת מסמכיםמבססים, התאמת סכום התשלום לסכום החיוב שהתקבל, ולא לאשר רק באופן טכני אתביצוע התשלום במס"ב.

ח. יש לקבוע כללים בדבר שינוי פרטי חשבון בנק של המוטב, אופן שינוי החשבון כגון פניהבכתב בלבד לספק וקבלת אסמכתא מהימנה בדבר פרטי חשבוו בנק חדש לזיכוי [אישורבנק, צילום שיק, אישור רו"ח וכד'].

טיפ לגבאים: אם  אתם מעוניינים לעשות שימוש במערכת הסליקה הבנקאית, צרו קשר עם מומחה מחשבים שיסייע לכם בהתקנת התוכנה ובהתאמת החתימה הדיגיטלי לשני הגבאים מורשי החתימה עליהם הסכמתם.

אל תנסו לעשות זאת לבד, שכן מדובר לעיתים בפעולה מורכבת.

בטור הבא, נעסוק בהוצאות ההנהלה ב"ה.