איך מגישים לרשם העמותות דוח תורמים עם שם חסוי?

בטורים האחרונים עסקנו בתרומות לבית הכנסת ובשאלה הכל כך חשובה: האם שמו של התורם נדרש להיחשף ברשומות העמותה גם אם הוא לא מעוניין בכך.

 

ציינו כי הדבר אפשרי רק כאשר הרשם משוכנע כי התורם לא מבקש 'סתם' ששמו לא יוזכר, אלא שהדבר עשוי לגרום לו נזק למשל, כלכלי או רוחני וכן הלאה. לצורך העניין חשיפת שמו של התורם לבית הכנסת תגרום לקרע משפחתי חמור או תפגע בעסקיו.

 

את הטור סיימנו בשאלות הבאות: האם אישור לתורם כולל תורמים נוספים? והאם יש להגיש בקשה חדשה עבור כל תורם גם אם המניע זהה?

כיצד תיראה רשימת התורמים של העמותה, ואת מי היא  תכלול?

ובכן, על פי חוק העמותות הבקשה לחיסיון תידון אצל הרשם ואזההחלטה תינתן באשר לתורם מסוים, ותהיה תקפה ביחס לאותו תורם.כלומר, אי אפשר לעשות שימוש גורף באישור לחיסיון שניתן לתורם איקס.

ככל שבהמשך העמותה מעוניינת לקבל חיסיון באשר לתורמים נוספים, עליה להגיש בקשה באשר לכל אחד מהם.

השלב הבא: הועדה קיבלה אישור לחיסיון שמו של התורם ראובן אך לא לגבי שמעון, מה עליה לעשות?

ובכן, על העמותה להגיש מידי שנה במסגרת הדוח כספי את רשימתהתורמים שתרמו מעל לאותה שנה, לגביהם לא התקבל חיסיון.

בנוסף, יש להגיש רשימה נפרדת מהדוחהכספי של כלל התורמים שתרמו מעל 20 אלף שקל, בין אלו שהתקבל לגביהם אישור חיסיון ובין אלו שלא אושר להם.

על דף זה יש לכתוב בכתב גדול וברור את המילה 'חסוי' בראש העמוד, ולציין כי יש לתייק רשימה זוכחסויה היות והתקבל אישור הרשם לכך בתאריך פלוני.

בכך סיימנו את נושא תרומת הנדיבים ובקשתם לחיסיון.

נסכם איפה:

א. העמותה מחוייבת לנהל פנקס תורמים פנימי כולל שמו של התורם.

ב. הפנקס צריך להיות פתוח לעיון חברי הועד, רשם העמותות ונציבות מסה הכנסה.

ג. אם התורם מבקש לשמור על עילום שם והוא תרם פחות מ-20 אלף שקלים רשאית העמותה לשמור על אלמוניותו.

ד. אם הסכום הוא למעלה מ-20 אלף שקלים ניתן לבקש מהרשם אישור מיוחד שלא לרשום את שמו.

ה. הרשם רשאי לקבל את הבקשה אם הוא משתכנע כי יש סיבה אמיתית שעשויה להזיק לתורם אם שמו יוזכר.

ו. אישור של תורם אחד אינו תקף לתורם נוסף ועל העמותה לבקש בקשה נוספת על כל תורם בפני עצמו.

ז. הבקשה תוגש לרשם כאשר על הדף רשום באופן גלוי וברור כי מדובר בחומר חסוי.