חוקי התרומה לבית כנסת, וחשיפת זהות התורם/ חלק ב

כפי שהבטחתי בטור זה אמשיך את הנושא החשוב והמרכזי של קבלת תרומות לבתי כנסת – תופעה שאין בית כנסת המשתייך לעמותה שלא נתקל בה.

הזכרנו ברשימתנו כי העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בואת כל הנכסים - לרבות כספים - שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול גם את שםהתורם.

מה קורה כאשר התורם לא רוצה ששמו יוזכר, ציינו כי העמותה רשאית שלא לרשום בדין וחשבון הכספי שם של תורם שביקש לתרום בעילוםשם אם סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר, או שהרשם נתן אישור מיוחדבו הוא מאפשר שלא לציין את שם התורם לפי הליכים ונהלים שקבע השר.

מה הוא הסכום המירבי?

ובכן על פי תקנות העמותות [קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדו"ח הכספי], נקבע ע כי הסכום המרבי לעניין תרומה שרשאית עמותהשלא לרשום לגביה בדו"ח הכספי את שם התורם הוא 20,000 ₪ לשנה.

מה קורה כאשר התורם מעוניין לתרום למעלה מ-20 אלף שקלים, והוא מסרב בתוקף ששמו לא יוזכר? ציינו כי צריך אישור מיוחד. מתי נותן הרשם אישור מיוחד?

כן נקבע כי הרשם רשאי ליתן לעמותה אישור מיוחד שלא לציין בדו"ח הכספי שלה את שמו שלתורם שתרם למעלה מ- 20,000 ₪ אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, לאחר שהוגשה לובקשה מנומקת בכתב על כך, שפורטו בה שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומהוהצורך בשמירת עילום שמו של התורם.

מה נחשב 'הדבר מוצדק בנסיבות העניין'?

הרשם חייב להיות משוכנע כי התורם לא מבקש 'סתם' ששמו לא יוזכר, אלא שהדבר עשוי לגרום לו נזק למשל, כלכלי או רוחני וכן הלאה. לצורך העניין חשיפת שמו של התורם לבית הכנסת תגרום לקרע משפחתי חמור או תפגע בעסקיו.

מה קורה אם העמותה לא הגישה בקשה, מה ההליך?

ובכן הפרוצידורה היא כזו: אם פניית העמותה לא כוללת את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות התקנות, תתוייקבקשת העמותה ורשימת התורמים שצורפה כמסמכים חסויים למשך 45 יום.

חלפו 45 ימים מקבלת המכתב והפרטים הנדרשים לא הגיעו, יסווגו המסמכים כמסמכים גלויים בתיק העמותהוגם שמו של התורם מטבע הדברים ייחשף.

נושא זה כאמור הינו בעל חשיבות רבה לבתי כנסת, ורלוונטי כך נדמה לכל עמותה באשר היא, ועל כן אמשיך לדון בכך גם בטור הבא.

הנושאים שיועלו: האם אישור לתורם כולל תורמים נוספים? והאם יש להגיש בקשה חדשה עבור כל תורם גם אם המניע זהה?

כיצד תיראה רשימת התורמים של העמותה, ואת מי היא  תכלול?

בברכה.