מה הם החוקים לפיהם צריך לפעול בית כנסת שקיבל תרומה?

בגליון הקודם [גליון חשוון] עסקנו בנושא מילגות הניתנות במסגרת העמותה ולצורך העניין בבתי הכנסת. בקצרה אזכיר כי הנושא היה הענקת מילגות במזומן, כאשר החוק אוסר זאת לחלוטין. הרציונאל העומד מאחורי התקנה ברור: נתינת מילגות עשויה להוות פתח למפולת של מתן כספים כאשר המוטבים כלל לא זכאים לכך, ולהעברת כספים לגורמים שאינם הוגנים.

 

קיים גם איסור מוחלט להעניק את המילגות לחברי ועדת הביקורת או לקרוביהם. גם פה הרציונאל ברור: הרשאה כזו עשויה להוביל למתן כספי העמותה לגורמים שלא היו אמורים לזכות בכספי המילגה.

 

בטור זה נפתח נושא חשוב ואקטואלי מאד – תרומות לעמותה, או לעניינינו תרומות לבתי כנסת.

 

עמותות רבות מקבלות תרומות מגורמים שונים, אולם נדמה כי העמותה שנשענת כמעט כולה על תרומות יום יומיות שבועיות, חודשיות ושנתיות היא כמובן עמותת בתי הכנסת.

 

לבית הכנסת תורמים אנשים בכל הזדמנות, בעלייה לתורה, בפגישה אישית עם הגבאי או עם הרב של בית הכנסת. בקניית מצוות, ורכישת כיבודים.

 

אנשים עשויים לתרום גם לבניית בניין לבית הכנסת, לבניית ספריה או כל מוסד אחר השייך לבית הכנסת.

 

ניתן גם לתרום לפעילויות שונות של בית הכנסת כמו גמ"ח כספים, 'ישיבת בין הזמנים', קמחא דפיסחא, ביקור חולים, חברא קדישא, תמיכה בנזקקים, משכורת הרב והחזן וכו'.

 

כאשר הדברים הללו נעשים במסגרת עמותת בית הכנסת ולא באופן פרטי יש להתייחס לחוק ולזכור כי הדבר מצריך רישום.

 

על פי חוק העמותות, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בואת כל הנכסים - לרבות כספים - שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול את שםהתורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו.

 

יש לציין או אולי מיותר לציין כי פנקס התורמים הפנימי של העמותה צריך להיות פתוח לעיון חברי הוועד, בודקים מטעם רשםהעמותות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש להם סמכות לעיין בפנקס על-פי חוק.

 

כפי שהודגש העמותה חייבת לרשום את כל הנכסים לרבות הכספים שהגיעו מתורם ולציין את שם התורם תיאור הנכס וכו'.

 

מה קורה כאשר התורם לא מעוניין ששמו ירשם? למה הוא מבקש זאת? בגלל שהוא אדם צנוע למשל ורוצה שתורמתו תיוותר בעילום שם. או מפני שהוא לא רוצה שידעו שהוא עתיר ממון ומסוגל לתרום סכום נכבד לבית הכנסת.

 

האם הוא יכול לבקש ששמו לא יוזכר?

ובכן לפי החוק, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שם של תורם שביקש לתרום בעילוםשם אם סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר, או שהרשם נתן אישור מיוחדשלא לציין את שם התורם לפי הליכים ונהלים שקבע השר.

 

מה הוא הסכום? אנו נרחיב בנושא בטור הבא, אך לצורך סיפוק הסקרנות נציין כי מדובר ב'גדול' בסכום שאינו עולה על 20 אלף שקלים.