האם בית כנסת רשאי לחלק מילגות במזומן לחברי הקהילה?

בטורי האחרון סיימתי את נושא הלוואות בבתי כנסת, מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, ועסקתי גם בהלוואות לעובדי העמותה, כלומר לעובדי בית הכנסת. ציינתי שככלל הדבר מותר אולם יש לכך הגבלות ברורות מאד בחוק העמותות, והגבלות אלו צויינו בטורי הנ"ל.

ברשימתי הנוכחית אבקש לנגוע בנושא חשוב שנוגע, כך נדמה, לבתי כנסת רבים הלא הוא נושא תשלומי מלגות.

במה דברים אמורים?

מסתבר כי רובכם או אפילו כולכם, התפללתם בקהילות שמעת לעת הכריזו על מבצעי מילגות לצעירי הקהילה. אם זה לטובת 'ישיבות בין הזמנים' כלומר מיזמים המציעים לבחורי הישיבות בימי חופשתם תשלומי מילגות עבור לימוד בבית המדרש השכונתי, ואם זה מילגות עבור כתיבת מאמרים תורניים, והצעות אחרות.

האם רשאית בית הכנסת לקחת כסף מקופת בית הכנסת, ולתת אותו לזוכים במילגה?

התשובה כמובן שלילית לחלוטין. אסור לתת מילגה בכסף מזומן. הנה לשון החוק: "בהתאם לכללי הניהול התקין נקבע כי, הואיל וביצוע תשלומים במזומן פוגע באפשרות לבצע בקרה מינימאלית על הוצאת כספי העמותה, לא יינתן אישור ניהול תקין לעמותה המשלמת מלגות במזומן".

הרציונאל העומד מאחורי התקנה ברור כך נדמה. נתינת מילגות עשויה להוות פתח למפולת של מתן כספים כאשר המוטבים כלל לא זכאים לכך, ולהעברת כספים לגורמים שאינם הוגנים.

מה כן צריך לעשות? תשלומי מלגות יבוצע באמצעות שיקים ל"מוטב בלבד".

נקודה חשובה נוספת: על חברי העמותה להקפיד כי חלוקת המילגות תתבצע בהתאם לקריטריונים קבועים שווים ופומביים.

כלומר, אין לחלק מילגות בגובה משתנה על פי גחמות שרירותיות, אין לחלק מילגות בסתר, ואין לשנות את הכללים בהתאם לרצונותיו של האחראי על כך. על הכללים להיות כאמור קבועים, שווים, ופומביים.

מה עוד אסור לעשות בחלוקת מילגות?

קיים איסור מוחלט להעניק את המילגות לחברי ועדת הביקורת או לקרוביהם. גם פה הרציונאל ברור: הרשאה כזו עשויה להוביל למתן כספי העמותה לגורמים שלא היו אמורים לזכות בכספי המילגה.

ומה עם חברי הוועד? או קרוביהם של חברי הוועד?

ובכן התשובה לכך אינה חד משמעית. אם מדובר בחלוקת מלגות שהיא חשובה ומהווה חלק אינטגרלי מפעילות העמותה ומטרותיה, חברי הועד וקרוביהם יהיו זכאים לקבלת מלגות.

גם פה חשוב לי לחזור ולהדגיש כי הדבר חייב להיות במסגרת קריטריונים שוויוניים, מפורטים, עניינים ושקופים כפי שתיארתי לעיל.

כמו כן צריך לדאוג שהקריטריונים הללו קיבלו אישור של ועדת הביקורת, ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית.

לבסוף, ככל שפחות ממחצית מחברי הועד מעוניינים לקבל מלגות, על חברי ועד אלה להימנע מלהשתתף בישיבות בהם מתקיימים דיונים בנוגע לקריטריונים המכווינים את מתן המילגות.